Oferta > Wynajem samochodów

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
www.camperbookin.pl

Znajdą tam Państwo aktualną ofertę wraz z możliwością rezerwacji on-line,
zdjęciami oraz wszystkimi szczegółami.

 


 

 

Regulaminy

Umowa najmu

PDF pobierz

Protokół zdawczo - odbiorczy

PDF pobierz

 

 

 

Umowa najmu samochodu campingowego

zawarta w dniu ……………………… roku w ………………………….. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanąw dalszej części umowy Wynajmującym a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanąw dalszej części umowy Najemcą

1. Przedmiot umowy

1.1. Przedmiotem najmu jest samochód:
marki …………………………………………………………………………………… nr rejestracyjny ……………………………………………………………………… nr nadwozia ……………………………………………………………………………
nr silnika ………………………………………………………………………………
Przedmiot umowy zostanie oddany przez Wynajmującego Najemcy za wynagrodzeniem i na czas określony w umowie

1.2 Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności do ww. pojazdu.

1.3 Pojazd posiada aktualnąpolisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

1.4 Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance stanowią załącznik do niniejszej umowy najmu, a przewidziane w nich procedury postępowania w przypadku powstania szkody objętej ubezpieczeniem obowiązują Najemcę.

1.5 Pojazd jest wyposażony w urządzenia techniczne wymienione w protokole odbioru pojazdu.

1.6 Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi, co do tego zastrzeżeń.

1.7 Najemca oświadcza, iż podczas przeprowadzonej prezentacji został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.

1.8 Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem na co okazuje przy sporządzeniu niniejszej umowy stosowny dokument, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Czas trwania umowy

2.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia ....…………….….. godziny………….… do dnia ................................…godziny.................... …….

2.2 Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za zgodą Wynajmującego (dopuszcza się wyrażenie zgody telefonicznie).

2.3 W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie o którym mowa w pkt. 2.1 (i po uwzględnieniu pkt. 2.2) umowy Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

2.4 W przypadku brak zwrotu pojazdu o określonym terminie Wynajmujący ma obowiązek do niezwłocznego powiadomienia organów ścigania o fakcie przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę.

3. Wynagrodzenie i opłaty inne

3.1 Wynagrodzenie wynosi ……….............. za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu Najemcy. Wynagrodzenie łączne przysługujące Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy wynosi …………………………………….....................................zł. Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę w całości z góry, najpóźniej do chwili
przekazania pojazdu.

3.2 Tytułem kaucji na poczet zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę………………………. zł. Wynajmujący może pokryć z wpłaconej kaucji należności wynikające z: uszkodzenia pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz, kradzieży pojazdu, szkody całkowitej, zgubienia kluczyków lub pilota do autoalarmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego, zaistnienia
okoliczności o których mowa w pkt. 2.3, pkt. 4.6, pkt. 4,7, pkt. 5, pkt. 6.

3.3. Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody Najemca jest zobowiązany do dopłaty różnicy według zasad odpowiedzialności określonych w pkt. 5 oraz pkt. 6 umowy.

3.4 Kaucja podlega zwrotowi Wynajmującemu w kwocie nominalnej przelewem w terminie do 5 dni dniu, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części o których mowa w treści umowy.

4. Obowiązki Najemcy

4.1. Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.

4.2 Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika, przestrzegania postanowień umów i przepisów ubezpieczeniowych a w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu.

4.3 Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.

4.4 Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium UE, chyba, że Wynajmujący wyrazi pisemną zgodęna używanie pojazdu także poza granicami UE.

4.5 Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.

4.6 Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym. Pojazd w chwili zwrotu winien być czysty na zewnątrz i w środku. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 300,00 zł netto + VAT. W przypadku konieczności czyszczenia łazienki wewnątrz lub opróżniania kasety toalety Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 300,00 zł + VAT.

4.7 Pojazd powinien być zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełną butlą gazową. W przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 500,00 zł + VAT, natomiast w przypadku zwrotu z niepełną butlą gazową Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 200,00 zł + VAT

4.8 Najemca zobowiązuje siędo zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu oraz do nie przekraczania prędkości 120km/h (zalecana prędkośćdo 100km/h).

5. Obowiązki najemcy na wypadek uszkodzenia pojazdu, wypadku drogowego, kolizji lub wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z użytkowaniem pojazdu

5.1 Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami Wynajmującego.

5.2 W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.

5.3 W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym zdarzeniu wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.

5.4 Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez zgody Wynajmującego.

5.5 Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować jazdę.

6. Odpowiedzialność za szkody

6.1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialnośćza szkody powstałe na skutek dewastacji.

6.2 Najemca w trakcie najmu przyjmuje na siebie odpowiedzialnośćza szkody wyrządzone przez inne osoby korzystające z pojazdu, w tym w za szkody wyrządzone prowadzeniem pojazdu przez inne osoby aniżeli Najemca.

6.3 Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie pojazdu, o ile nie mogły być one ujawnione w czasie odbioru pojazdu przez Wynajmującego z uwagi na ich celowe ukrycie przez Najemcę.

6.4 Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym pojazdu.

6.5 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadku, gdy przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty Wynajmującego, w tym w szczególności, jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania wskutek naruszenia postanowień OWU.

6.6 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, których wartość nie przekracza 3000 złotych.

6.7 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

6.8 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

6.9 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.

6.10 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba, że są one następstwem okoliczności za które winę ponosi Wynajmujący.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.

7.2 Osobą uprawnioną do kierowania pojazdem jest wyłącznie Najemca lub inna osoba wskazana w umowie na którą Wynajmujący wyraził zgodę i która posiada stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

7.3 Wynajmujący wyraża zgodęna prowadzenie pojazdu przez:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

7.4 Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu przez Najemcępoza granicami UE a w szczególności Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Kazachstan, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo, Macedonia, Albania, Mołdawia.

7.5 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sięprzepisy Kodeksu Cywilnego.

7.6 Spory wynikające z tej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

Samochód campingowy marki .....................................................................................
Numer rejestracyjny ......................................................................................................
Numer VIN.....................................................................................................................
Rok produkcji ...............................................................................................................
Data i godzina przekazania ...........................................................................................

Przekazanie samochodu

Zwrot samochodu

Samochód

Stan licznika

Dowód rejestracyjny

Polisa OC/AC/Assistance

Zielona karta

Kluczyki

Pilot (alarm/centralny
zamek)

Paliwo pełny

Stan zewnętrzny
samochodu

Stan wewnętrzny
samochodu

Samochód zewnętrznie

Samochód wewnętrznie

km .......................................

nr .......................................

nr .......................................

nr .......................................

...................................... sztuk


..................................... sztuk

bak / ....................

nieuszkodzony / uszkodzony

nieuszkodzony / uszkodzony

czysty / brudny

czysty / brudny

Uwagi

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Wyposażenie samochodu

Markiza

Bagażnik rowerowy

Przewód elektryczny

Wąż do wody

Telewizor, pilot *

DVD, antena sat, pilot *

Radio CB

Radio CD

Radio MP3

Klimatyzator, pilot *

Lodówka

Kuchenka gazowa

Butle gazowe

Ogrzewanie gazowe

Zbiornik wody czystej

Zbiornik wody brudnej

Kaseta sanitarna

Woda w ujęciach:
- zimna
- ciepła

Odpływy

tak / nie

tak / nie

................................... sztuk

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

sprawna / niesprawna

................................ sztuk

sprawne / niesprawne

pusty / pełny

pusty / pełny

pusta / pełna


jest / brak
jest / brak

drożne / niedrożne

Wyposażenie dodatkowe

1. Meble

Stół
Krzesła

2. Zastawa stołowa

Talerze głębokie
Talerze płytkie
Talerze deserowe
Miski
Szklanki
Filiżanki
Dzbanek
Łyżki
Łyżeczki
Widelce
Noże stołowe
Noże

3. Urządzenia i naczynia Kuchenne

Ekspres do kawy tak / nie
Czajnik
Garnek
Rondelek
Patelnia
Druszlak
Deska do krojenia
Ociekacz na naczynia

 

 

................................ sztuk
................................ sztuk

 

................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

 


tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

Wyposażenie dodatkowe
Grill
Kosz na śmieci
Zmiotka
Kołdra
Poduszka
Prześcieradło
Pled (koc)
Ręcznik kąpielowy
Ręcznik do naczyń
tak / nie
tak / nie
tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

Uwagi:
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Szkolenie z obsługi
urządzeń i wyposażenia

Depozyt samochodu Najemcy

numer rejestracyjny

stan licznika

kluczyki


tak / nie

tak / nie

.......................................

.......................................

.............................sztuk

Najemca
(czytelny podpis)
Wynajmujący
(czytelny podpis)

Samochód

Stan licznika

Dowód rejestracyjny

Polisa OC/AC/Assistance

Zielona karta

Kluczyki

Pilot (alarm/centralny
zamek)

Paliwo pełny

Stan zewnętrzny
samochodu

Stan wewnętrzny
samochodu

Samochód zewnętrznie

Samochód wewnętrznie

km .......................................

nr .......................................

nr .......................................

nr .......................................

...................................... sztuk


..................................... sztuk

bak / ....................

nieuszkodzony / uszkodzony

nieuszkodzony / uszkodzony

czysty / brudny

czysty / brudny

Uwagi

...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Wyposażenie samochodu

Markiza

Bagażnik rowerowy

Przewód elektryczny

Wąż do wody

Telewizor, pilot *

DVD, antena sat, pilot *

Radio CB

Radio CD

Radio MP3

Klimatyzator, pilot *

Lodówka

Kuchenka gazowa

Butle gazowe

Ogrzewanie gazowe

Zbiornik wody czystej

Zbiornik wody brudnej

Kaseta sanitarna

Woda w ujęciach:
- zimna
- ciepła

Odpływy

tak / nie

tak / nie

................................... sztuk

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie

sprawna / niesprawna

................................ sztuk

sprawne / niesprawne

pusty / pełny

pusty / pełny

pusta / pełna


jest / brak
jest / brak

drożne / niedrożne

Wyposażenie dodatkowe

1. Meble

Stół
Krzesła

2. Zastawa stołowa

Talerze głębokie
Talerze płytkie
Talerze deserowe
Miski
Szklanki
Filiżanki
Dzbanek
Łyżki
Łyżeczki
Widelce
Noże stołowe
Noże

3. Urządzenia i naczynia Kuchenne

Ekspres do kawy tak / nie
Czajnik
Garnek
Rondelek
Patelnia
Druszlak
Deska do krojenia
Ociekacz na naczynia

 

 

................................ sztuk
................................ sztuk

 

................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

 


tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

Wyposażenie dodatkowe
Grill
Kosz na śmieci
Zmiotka
Kołdra
Poduszka
Prześcieradło
Pled (koc)
Ręcznik kąpielowy
Ręcznik do naczyń
tak / nie
tak / nie
tak / nie
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk
................................ sztuk

Uwagi:
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................
...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Szkolenie z obsługi
urządzeń i wyposażenia

Depozyt samochodu
Najemcy

numer rejestracyjny

stan licznika

kluczyki


tak / nie

tak / nie

.......................................

.......................................

.............................sztuk

Najemca
(czytelny podpis)
Wynajmujący
(czytelny podpis)

 

Search

Mebloplast S.C.

ul. Jastrzębia 7
30-622 Kraków

tel./fax: 12 655-12-29
mail: biuro@mebloplast.pl

Oddział Warszawa: 501 30 22 30
Oddział Wrocław:
781 444 688

-

PromoRegał apteczny z szufladami z segregacją
1290.00 PLN brutto

Meble do przedszkoli | Meble do hoteli | Meble apteczne | Usługi | Kim jesteśmy | Realizacje | Kontakt Ochrona danych

© 2011 Copyright by Mebloplast S.J. All rights reserved.
Wykonanie Agencja Epoka (e-poka.com)


Strona nie obsługuje Twojej wersji Internet Explorer (6.0).

Zaktualizuj swoją przeglądarkę!
Wersja którą używasz miała ostatnią aktualizację w 2004 roku.

Nowsza wersja zostanie pobrana w przypadku aktualizacji systemu bądź zrób to ręcznie tutaj:
Microsoft Internet Explorer